Abexa Crowd Management

Planlægning eller godkendelse af sikkerhed

Abexa Crowd Management

crowd safety management

Planlægning eller godkendelse af sikkerhed ved begivenheder af alle størrelser og typer, 

Er du faret vild i din sikkerhedsplanlægning? 

Mangler du overblik over nye regler og vejledninger? 

Er din sikkerhedsplan ikke blevet godkendt? 

Så er du kommet til det helt rigtige sted.

Abexa Event ApS tilbyder rådgivning og udarbejdelse af sikkerhedsplaner til koncerter, festivaler og andre større arrangementer. Ofte kan det være svært og uoverskueligt at, håndtere alle de regler og retningslinjer der skal overholdes og tilladelser der skal indhentes, for at en sikkerhedsplan bliver godkendt af myndighederne. Hvis ikke man som arrangør har en fyldestgørende sikkerhedsplan, kan det have katastrofale konsekvenser for både gæster, personale og til sidst ikke mindst arrangøren.


Det kan være svært at følge med i de nye regler og vejledninger der løbende kommer -specielt i omskiftelige tider. Derfor giver det god mening at udarbejdelsen af sikkerhedsplanen bliver lagt i trygge hænder ved en professionel sikkerhedsleverandør der har lavet dette mange gange før.

Der er rigtig mange risici der skal belyses og der er mange “hvad nu hvis” -scenarier der skal tænkes igennem, så man ikke risikerer at stå uforberedt hvis en større eller mindre uventet hændelse skulle indtræde. Abexa Event ApS sørger for at levere en gennemarbejdet sikkerhedsplan og vi hjælper med de nødvendige tilladelser så du ikke skal være i tvivl om at den løsning der er valgt også er korrekt.

Med vores store viden og erfaring på dette område, vil vi sammen med dig som arrangør altid indgå i dialogerne med myndighederne både før, under og efter forløbet.

Husk – Hvis du tænker at sikkerhed er dyrt – så har du ikke set regningen for en ulykke!


Abexa kan hjælpe jer med at udarbejde en sikkerhedsplan

Det er ikke muligt at definere entydigt, hvad der skal til for, at et udendørs arrangement er ”større” og dermed kræver tilladelse. 

Det er i hvert tilfælde en konkret vurdering, som politiet foretager ud fra bl.a. antallet af deltagere, arrangementets karakter, varighed, fysiske rammer m.v. Et stort antal deltagere og en varighed over flere dage vil typisk betyde, at arrangementet kræver en tilladelse. 

Det kan imidlertid også være tilfældet ved mindre arrangementer over få timer, hvis arrangementet har et indhold eller et publikum, der erfaringsmæssigt kan give anledning til udfordringer af ordens-, beredskabs- eller sikkerhedsmæssig karakter. 

En sikkerhedsplan er arrangørens dokumentation af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved arrangementet til politi og andre relevante beredskabsmyndigheder. 

Sikkerhedsplanen består af tre dele:

  • Beskrivelse af arrangementet: Del 1 indeholder alle relevante fakta om arrangementet, herunder tid, sted, arrangementets art, målgruppe m.v. Del 1 beskriver også arrangørens hjemsted, erfaring, relevante politikker og arrangørens sikkerhedsorganisation. Derudover skal det fremgå, hvilke beredskabsenheder arrangøren opstiller ved arrangementet. Det kan fx være førsthjælpsberedskab, sikkerhedspersonale, brandberedskab, sceneberedskab, campingberedskab, trafik-, parkerings- og logistikberedskab m.v.
  • Risikovurdering: I Del 2 skal du som arrangør vurdere, hvilke risikoscenarier arrangementet skal være forberedt på at håndtere, og hvor sandsynlige de enkelte scenarier er. Det kan fx være brand, madforgiftning, tumult, nedrampning m.v. Det skal desuden fremgå af risikovurderingen hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du som arrangør sætter i værk for at reducere sandsynligheden for eller konsekvensen af, at en skadelig hændelse indtræffer.
  • Beredskabsplan: Del 3 er arrangørens plan for håndtering af hændelser, der kan udgøre en risiko for de tilstedeværendes sikkerhed og sundhed. Beredskabsplanen skal sikre, at arrangørens beredskabsenheder hurtigt og effektivt afhjælper og begrænser de faresituationer eller de skader og sygdomme, som kan opstå i forbindelse med arrangementets afvikling. 

1. Rigspolitiets vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan til større udendørs musikarrangementer og lignende a. 2015  

1. Rigspolitiets vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan til større udendørs musikarrangementer og lignende a. 2015  

2. Bygningsreglementet 2018(BR18) kap.5 Brand (§ 82 – 158)  

Derudover skal der også tages højde for

Tilladelser, strøm og toiletter, naboorientering og kommunikation, vejlukninger og indgreb i færdslen, renhold og håndtering af affald, scene, pavilloner og andre konstruktioner, musik og lyd, sundhedsplan mv.

Det kan være en stor mundfuld at tage skridtet ud i sin egen Sikkerheds & beredskabsplan og kunne håndtere større kriser/hændelser, der har betydning for sikkerheden på jeres event.

Terrorangrebene i Europa igennem det sidste årti viser, at større arrangementer har været mål for terror. Disse angreb kan inspirere til angreb her i Danmark.

Det er arrangøren, der har ansvaret for, at et større arrangement gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

Sikkerhedsansvarlig og øverste ansvarlig for alle aspekter af det sikkerheds- og beredskabsmæssige set-up under afviklingen af arrangementet.


Sikkerhedschefen har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsplanen. At sikre instruktion af alle involverede parter i deres roller, funktioner, koordinerende samarbejde, ansvar samt bemyndigelse.

Sikkerhedschefen har ansvaret for at der til alle tider under arrangementets afvikling er en sikkerhedsledelse tilstede.

Sikkerhedschefen har ansvaret for kontakten til myndigheder, samt eksterne samarbejdspartnere i perioden op til afvikling, under afviklingen samt efter afviklingen. 

Sikkerhedschefen har ansvaret for at, lederne for førstehjælp, security, samt crowd safety kender forventningerne, rammerne og kravene til deres arbejde. Ligeledes for at give dem den fornødne viden og redskaber for at kunne varetage funktionerne. 

Sikkerhedschefen er desuden ansvarlig for at alle ledere briefer og instruerer deres respektive personale, om sikkerhedsforhold og -procedurer på pladsen. 

Sikkerhedschefen har den endelige beslutningskompetence i alle spørgsmål der har en sikkerheds- og/eller beredskabsmæssig karakter, i perioden op til, under og efter afvikling. Derudover er sikkerhedschefen ansvarlig for alle sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold i forbindelse med:

– Planlægningen af arrangementet
– Myndighedssamarbejde
– Opbygningen og indretningen 
– Trafik- og logistik
– Bemandingsplanlægning
– Nedtagning 

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere

Vi tilbyder alle former for vagtydelser og kan imødekomme specielle krav til både opgavehåndtering og uniformer samt udstyr. Igennem mange år i branchen, har vi opbygget et bredt netværk, der sikrer, at vi altid kan levere den ydelse, du som kunde ønsker, hvor end i landet det måtte være. Vi ser meget frem til at høre fra dig.